Podmínky účasti na táboře

Účast na táboře je podmíněna odevzdáním vyplněné přihlášky, ve které podpisem stvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami.

1. Nedílnou součástí přihlášky je Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k zotavovací akci. POZOR! Posudek má platnost 2 roky. 

2. Při odjezdu dětí na tábor je nutné odevzdat:

 • Prohlášení o bezinfekčnosti s datem ne starším 24 hodin, tj. napište datum odjezdu na tábor
 • očkovací průkaz
 • kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • případně léky, které dítě používá

3. Platební podmínkytábor zaplaťte nejpozději do 1.5.2020 na účet číslo 214809198/0300, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Pokud potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, kontaktujte nás. Připravte si název organizace, její IČO, prostudujte si podmínky poskytnutí příspěvku na zotavovací akce, každá organizace má jiné.

Od roku 2020 je platba za tábor akceptována pouze bezhotovostně -  pokud opravdu nechcete platit převodem, můžete využít možnosti vložit hotovost na přepážce na poště (Poštovní spořitelna, Era). 

Cena za tábor je 4 500 Kč (za sourozence 4 300 Kč za každého).

Storno poplatky při odhlášení dítěte z tábora:

 • 20 dnů před začátkem tábora bez poplatku 
 • později pouze vrácení stravného ve výši 120 Kč/ den (možno poslat náhradníka)
 • v případě živelné pohromy budou vráceny nevyužité prostředky

4. Zákonní zástupci svým podpisem na přihlášce souhlasí se shromažďování osobních údajů dítěte a jejich zákonných zástupců za účelem evidence táborníků, zákonní zástupci berou též na vědomí, že pořízené záznamy mohou být využity za účelem propagace tábora.

5. Zákonní zástupci se seznámili s seznamem doporučených věcí na tábor, táborovým řádem (pravidla chování na táboře).

6. Zákonní zástupci dítěte berou na vědomí, že závažné porušení táborového řádu může mít  za následek vyloučení dítěte z tábora, což znamená, že si ho zákonní zástupci po dohodě s hlavním vedoucím převezmou.

7. Potvrzuji, že jsem se seznámil s tímto táborovým řádem:

Táborový řád

Cílem našeho tábora je vytvořit dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování tohoto řádu může být účastník tábora vyloučen z tábora a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.

Táborník

 • se bude  po dobu tábora řídit pokyny svého oddílového veducího a ostatních vedoucích
 • nebude-li se cítt zdráv nebo se  zraní, oznámí to ihned vedoucímu nebo zdravotnici
 • se v době poledního a nočního klidu chová tiše a neruší ostatní
 • se bez vědomí a svolení svého oddílového vedoucího nebo hlavního vedoucího se nesmí vzdálit z prostoru tábora
 • ochraňuje a udržuje dobrou pověst letního tábora Pod Sovím vrchem
 • dbá na svou osobní hygienu
 • chrání přírodu živou i neživou
 • šetří zařízení tábora
 • je povinen udržovat svůj stan, tábořiště a okolí v čistotě
 • k jídlu přichází umytý, vezme si jen tolik jídla, kolik sní, zbytky a odpadky dává na určené místo

Táborník dodržuje

 • zákaz konzumace potravin mimo jídelnu  a přechovávání potravin ve stanu
 • zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů
 • zákaz koupání bez dozoru vedoucího- koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího, koupání je velmi nebezpečná činnost, proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za obzvlášť závažné porušení táborového řádu
 • zákaz vstupu do kuchyně
 • zákaz kouření a poožívání návykových a omamných látek

8. Beru na vědomí, že návstěvy na táboře nejsou vhodné. Děti potěší dopisy a balíčky, zvažte velikost balíčku a jeho obsah, skladování potravin ve stanu není vhodné.

9. Beru na vědomí, že na tábor není vhodné posílat děti s mobilem. Jeho používání je zakázáno, není přístup k elektřině na dobíjení a je to cenný předmět, za který neneseme zodpovědnost. Pokud by  se cokoli s dítětem dělo, okamžitě Vás budeme informovat, případně v případě potřeby můžete volat na táborový telefon či telefon hlavního vedoucího a rádi Vám podáme informace.