Podmínky účasti na táboře

Účast na táboře je podmíněna odevzdáním vyplněné přihlášky, ve které podpisem stvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami.

1. Nedílnou součástí přihlášky je Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k zotavovací akci. POZOR! Posudek má platnost 2 roky. 

2. Při odjezdu dětí na tábor je nutné odevzdat:

 • Prohlášení o bezinfekčnosti s datem ne starším 24 hodin, tj. napište datum odjezdu na tábor
 • očkovací průkaz
 • kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny (kopii)
 • případně léky, které dítě používá

3. Platební podmínkytábor zaplaťte nejpozději do 1.5.2020 na účet číslo 214809198/0300, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Pokud potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, kontaktujte nás. Připravte si název organizace, její IČO, prostudujte si podmínky poskytnutí příspěvku na zotavovací akce, každá organizace má jiné.

Od roku 2020 je platba za tábor akceptována pouze bezhotovostně -  pokud opravdu nechcete platit převodem, můžete využít možnosti vložit hotovost na přepážce na poště (Poštovní spořitelna, Era). 

Cena za tábor je 4 500 Kč (za sourozence 4 300 Kč za každého).

Storno poplatky při odhlášení dítěte z tábora:

 • 20 dnů před začátkem tábora bez poplatku 
 • později pouze vrácení stravného ve výši 120 Kč/ den (možno poslat náhradníka)
 • v případě živelné pohromy budou vráceny nevyužité prostředky

4. Zákonní zástupci svým podpisem na přihlášce souhlasí se shromažďování osobních údajů dítěte a jejich zákonných zástupců za účelem evidence táborníků, zákonní zástupci berou též na vědomí, že pořízené záznamy mohou být využity za účelem propagace tábora.

5. Zákonní zástupci se seznámili s seznamem doporučených věcí na tábor, táborovým řádem (pravidla chování na táboře).

6. Zákonní zástupci dítěte berou na vědomí, že závažné porušení táborového řádu může mít  za následek vyloučení dítěte z tábora, což znamená, že si ho zákonní zástupci po dohodě s hlavním vedoucím převezmou.

7. Potvrzuji, že jsem se seznámil s tímto táborovým řádem:

 


 

 Táborový řád

 

Cílem našeho tábora je během čtrnácti dnů tábora vytvořit bezpečné a pohodové prostředí, ve kterém se táborníci budou cítit dobře.

Věříme, že v tomto prostředí vznikne kolektiv správných táborníků, kteří na náš tábor budou v dobrém vzpomínat a možná se budou i vracet.

Podpisem přihlášky berete na vědomí, že souhlasíte s následujícími pravidly:

Táborník má povinnost

 • řídit se po celou dobu tábora pokyny svého oddílového vedoucího nebo ostatních dospělých
 • nebude-li se cítit zdráv nebo se zraní, oznámit to ihned vedoucímu nebo zdravotnici
 • udržovat svůj stan, tábořiště a jeho okolí v čistotě
 • dbát na svou osobní hygienu
 • se v době poledního a nočního klidu chová tiše a neruší ostatní
 • pít pouze v kuchyni připravené nápoje
 • při obdržení balíčku s větším množstvím potravin se rozdělit s kamarády, případně přebytky odnést do kuchyně k uložení
 • k jídlu přicházet umytý, vzít si jen tolik jídla, kolik sní, zbytky a odpadky dávat na určené místo

Táborník se snaží

 • ochraňovat a udržovat dobrou pověst tábora
 • chránit přírodu živou i neživou
 • chovat v době poledního a nočního klidu tiše a nerušit ostatní
 • chovat kamarádsky ke všem spolutáborníkům – pokud bude i přes upozornění svévolně libovolným způsobem obtěžovat dalšího táborníka (jednání bude mít prvky šikany, tj. úmyslně, opakovaně bude ubližovat druhým, zejména pokud budou fyzicky v nepoměru sil, ubližování bude samoúčelné; nemusí být pouze fyzické), bude tato situace řešena hlavním vedoucím s rodiči, v takovém případě může dojít k vyloučení dítěte z tábora

Táborník nesmí

 • pít vodu z neznámých studní a jiných zdrojů
 • skladovat jídlo ve stanu – kvůli hlodavcům
 • vzdálit se bez vědomí a svolení svého oddílového vedoucího z prostoru tábora
 • koupat se bez dozoru vedoucího - koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího (koupání je velmi nebezpečná činnost, proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za obzvlášť závažné porušení táborového řádu)
 • vstupovat do kuchyně
 • kouřit a požívat návykové a omamné látky
 • používat mobilní telefon

8. Beru na vědomí, že návstěvy na táboře nejsou vhodné. Děti potěší dopisy a balíčky, zvažte velikost balíčku a jeho obsah, skladování potravin ve stanu není vhodné.

9. Beru na vědomí, že na tábor není vhodné posílat děti s mobilem. Jeho používání je zakázáno, není přístup k elektřině na dobíjení a je to cenný předmět, za který neneseme zodpovědnost. Pokud by  se cokoli s dítětem dělo, okamžitě Vás budeme informovat, případně v případě potřeby můžete volat na táborový telefon či telefon hlavního vedoucího a rádi Vám podáme informace.